Zadzwoń 664 471 857 | 8:00 - 16:00

Witamy w Sklepie Narty.pl

Zadzwoń 664 471 857 | 8:00 - 16:00

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego sklep.narty.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

Regulamin sklepu internetowego sklep.Narty.pl

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki zawierania umów sprzedaży
VI. Sposoby płatności
VII. Koszt, termin i sposoby dostawy
VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
IX. Gwarancja produktu
X. Tryb postępowania reklamacyjnego
XI. Prawo odstąpienia od umowy
XII. Własność intelektualna
XIII. Postanowienie dotyczące przedsiębiorców (B2B)
XIV. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem sklep.narty.pl prowadzony jest przez BIT - TECHNOLOGIES Piotr Tomczyk, Dariusz Biernat, Maciej Permus Spółka Jawna wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000088206, NIP: 6340198808, REGON: 271502467 adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice, adres poczty elektronicznej (e-mail): esklep@narty.pl, tel.+48 32 258 92 16
 2. Sklep sklep.narty.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep sklep.narty.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu sklep.narty.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. Sklep sklep.narty.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
 7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem sklep.narty.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem sklep.narty.pl użyte są w celach informacyjnych.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny na stronie internetowej sklep.narty.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - formularz dostępny na stronie internetowej sklep.narty.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KLIENT - Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. SKLEP- Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem sklep.narty.pl
 9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA - BIT - TECHNOLOGIES Piotr Tomczyk, Dariusz Biernat, Maciej Permus Spółka Jawna, KRS: 0000088206, NIP: 6340198808, REGON: 271502467, ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice.
 10. PRODUKT - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 12. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 15. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  2. prowadzenie Konta w Sklepie.
  3. korzystanie z Newslettera
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 5. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep sklep.narty.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 7. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8:00 do 16:00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 12:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
  1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
   • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
   • oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia,
   • oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
   • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
   • niniejszy Regulamin.
  3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 9. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,
  • płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności.
 2. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności. Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej (UPS).
 3. Klient może osobiście odebrać Produkt pod adresem: ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice.
 4. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  1. Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 3 Dni Roboczych.
  2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esklep@narty.pl
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX. GWARANCJA PRODUKTU

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta lub Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
 3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna oraz dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
  2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esklep@narty.pl lub pisemnie na adres: ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice.
  3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  4. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
  6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  7. W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esklep@narty.pl
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter, cechy i funkcjonowanie.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 7. Termin czternastodniowym, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym

XII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem sklep.narty.pl, z wyłączeniem treści opisanych w rozdziale I pkt. 8 Regulaminu, korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością BIT - TECHNOLOGIES Piotr Tomczyk, Dariusz Biernat, Maciej Permus Spółka Jawna, KRS: 0000088206, NIP: 6340198808, REGON: 271502467 adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony sklep.narty.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony sklep.narty.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XIII.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załączniki

Regulaminy wycofane

Regulamin programu lojalnościowego

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady przeprowadzania oraz uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, a w szczególności definiuje prawa i obowiązki Uczestnika Programu oraz jego Organizatora.
 2. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest BIT-TECHNOLOGIES PIOTR TOMCZYK, DARIUSZ BIERNAT, MACIEJ PERMUS SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Katowicach, przy ul. Połomińskiej 16 (40-585 Katowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000088206, o numerze NIP 634-019-88-08, REGON 271502467
 3. Celem Programu Lojalnościowego jest zachęcanie Klientów do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Organizatora Programu Lojalnościowego, poprzez uatrakcyjnianie sprzedaży Towarów możliwością otrzymania Rabatów transakcyjnych. Klienci będący uczestnikami programu mają możliwość dokonania wymiany punktów uzyskanych podczas zakupów na Rabaty.

§2 Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Indywidualne Konto - konto ewidencyjne Uczestnika Programu, służące do zbierania, aktualizacji i rozliczania ilości Punktów Zakwalifikowanych;
 2. Klient – osoba fizyczne, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza dokonać lub dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym (w tym także Konsument);
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w celu niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Kupujący Zarejestrowany - Klient, który przeprowadził procedurę rejestracyjną opisaną w §4 ust. 3 Regulaminu Zakupów, oraz wyraził zgodę na uczestnictwo w przeprowadzanych akcjach promocyjnych i programach lojalnościowych prowadzonych przez Sklep Internetowy;
 5. Organizator – Sprzedający prowadzący sprzedaż Towarów w Sklepie Internetowym, prowadzący Program Lojalnościowy;
 6. Punkty – punkty promocyjne przypisane do określonych Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym, które Kupujący Zarejestrowany może wymienić na Rabat;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego Sklepu Internetowego Organizatora, określający zasady przeprowadzania oraz uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, a w szczególności definiujący prawa i obowiązki Uczestnika Programu oraz jego Organizatora;
 8. Regulamin Zakupów – regulamin zakupów obowiązujący w Sklepie Internetowym Organizatora;
 9. Sklep Internetowy – sklep znajdujący się na platformie internetowej sklep.narty.pl/, w którym Sprzedający prowadzi sprzedaż Towarów;
 10. Sprzedający – BIT-TECHNOLOGIES PIOTR TOMCZYK, DARIUSZ BIERNAT, MACIEJ PERMUS SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Połomińskiej 16 (40-585 Katowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000088206, o numerze NIP 634-019-88-08, REGON 271502467.
 11. Saldo Punktowe Konta – jest to stan Indywidualnego Konta Uczestnika Programu odzwierciedlający dostępną ilość Punktów Zakwalifikowanych;
 12. Towar – artykuł dostępny do sprzedaży w Sklepie Internetowym;
 13. Uczestnik Programu – Klient Sklepu Internetowego, posiadający status Kupującego Zarejestrowanego, zgodnie z Regulaminem Zakupów;

§3 Warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym

 1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jest posiadanie statusu Kupującego Zarejestrowanego, któryotrzymac można po wypełnienia formularza rejestracyjnego, wybierając opcję „Zarejestruj się” oraz do zapoznania się i akceptacji Regulaminu, Regulaminu Programu Lojalnościowego oraz klauzul zamieszczonych w formularzu, w tym klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 2. Klienci, którzy uzyskali status Kupującego Zarejestrowanego przed rozpoczęciem Programu Lojalnościowego, stają się pełnoprawnymi Uczestnikami Programu z chwilą jego rozpoczęcia. W takim przypadku, jeśli Kupujący Zarejestrowany nie wyraża chęci uczestnictwa w programie lojalnościowym zobowiązany jest do zrezygnowania z udziału w nim na zasadach opisanych w § 8 ust. 7-8.
 3. Za datę przystąpienia Klienta do Programu Lojalnościowego przyjmuje się datę uzyskania statusu Kupującego Zarejestrowanego. Dla Kupujących Zarejestrowanych przed rozpoczęciem Programu Lojalnościowego, za datę przystąpienia przyjmuje się datę rozpoczęcia jego działania.

§4 Towary objęte programem lojalnościowym

 1. Program Lojalnościowy obejmuje określone Towary znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego.
 2. Informacja dotycząca uczestnictwa konkretnego Towaru w Programie Lojalnościowym, oraz ilość przypisanych do Towaru Punktów, wyświetla się po wybraniu Towaru, w Koszyku Zakupów.

§5 Zasady rozliczania punktów

 1. Przyznawanie punktów rozpoczyna się z chwilą przystąpienia Uczestnika do Programu Lojalnościowego.
 2. Każdemu Uczestnikowi Programu za zakup określonych Towarów, dokonane w Sklepie Internetowym przyznawane są Punkty, które gromadzone są na przyporządkowanym Uczestnikowi Programu Indywidualnym Koncie. Dokonując kolejnych zakupów Uczestnik Programu ma możliwość dokonania zamiany posiadanych Punktów Zakwalifikowanych na Rabat, w wyniku czego dochodzi do udzielenia Rabatu od ceny zakupu.
 3. Statusy Punktów:
  1. punkty oczekujące – są to punkty obliczone i przypisane do Indywidualnego Konta Uczestnika Programu w chwili potwierdzenia złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, punkty te w toku transakcji, podlegają weryfikacji, zmianie statusu na tzw. punkty anulowane lub zakwalifikowane;
  2. punkty zakwalifikowane – są to punkty zweryfikowane i zatwierdzone przez Organizatora Programu. Mogą być one wymienione na Rabat podczas dokonywania kolejnych zakupów w Sklepie Internetowym;
  3. punkty wykorzystane – są to punkty zakwalifikowane, które Uczestnik Programu wymienił na Rabat podczas dokonywania kolejnych zakupów w Sklepie Internetowym;
  4. punkty anulowane – są to punkty, które w procesie weryfikacji nie uzyskały statusu punktów zakwalifikowanych, punkty te nie będą wymieniane na rabat transakcyjny.
 4. Przez weryfikację punktów oczekujących, rozumie się kontrolę poprawności ich obliczenia, a także spełnienia pozostałych wymogów związanych ze zmianą statusu transakcji zakupu na zrealizowaną. Zmiana statusu punktów na anulowane lub zakwalifikowane jest realizowana w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia zrealizowania transakcji zakupu Towarów tj. momentu opłacenia Towarów i doręczenia ich do Klienta.
 5. Każdy Towar objęty promocją ma przyporządkowaną mu ilość Punktów, którą Uczestnik Programu uzyskuje dokonując jego zakupu. Całkowita, łączna ilość Punktów uzyskanych za każde potwierdzone zamówienie jest sumą wszystkich punktów przypisanych do każdego zakupionego Towaru. W chwili potwierdzenia złożenia zamówienia Uczestnik Programu punkty uzyskują status punktów oczekujących.
 6. Po pozytywnym przeprowadzeniu weryfikacji punktów oczekujących, o której mowa w ustępie 4 powyżej, status punktów zmienia się na „punkty zakwalifikowane”.
 7. Saldo Punktowe Konta ulega zmniejszeniu każdorazowo po wymianie przez Uczestnika Programu punktów zakwalifikowanych na Rabat. Obniżenie Salda Punktowego Konta następuje w chwili zatwierdzenia zamówienia przez Uczestnika Programu.
 8. Wysokość Rabatu obliczana jest na podstawie ilości punktów wykorzystanych do danego zamówienia, zgodnie z przelicznikiem 1 zł Rabatu za każde 25 Punktów. Przykładowo: ilość punktów wykorzystanych = 2673, (2673/25)x1,00zł= 106.92 zł.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrotu Towaru przez Uczestnika Programu lub anulowania zamówienia, za które uprzednio obliczono i przyznano punkty (oczekujące lub zakwalifikowane), Saldo Punktowe Konta ulega zmniejszeniu o przyznaną wcześniej liczbę punktów.
 10. W przypadku, odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrotu Towaru przez Uczestnika Programu lub anulowaniu zamówienia, dokonanego z uwzględnieniem obliczonego Rabatu, następuje zwiększenie liczby punktów na Saldzie Punktowym Konta Uczestnika Programu.
 11. Organizator ma prawo do dokonania korekty ilości punktów oczekujących a także zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Uczestnika Programu, oraz korekty przeliczenia punktów na Rabat, jeśli przyznanie lub ich wyliczenie było wynikiem pomyłki.
 12. Punkty i Rabaty naliczane są jedynie od zamówień dokonanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zamówienia składane telefonicznie lub osobiście nie uczestniczą w Programie Lojalnościowym.
 13. Punkty gromadzone na Indywidualnym Koncie, w ramach programu przez Uczestnika Programu, nie mogą być przekazywane osobom trzecim lub łączone z punktami innych Uczestników Programu. Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 14. Uczestnik może sprawdzić stan swojego konta punktowego, poprzez kontakt mailowy bądź telefoniczny z Organizatorem lub za pomocą panelu użytkownika po zalogowaniu się na swoje konto w sklepie internetowym.
 15. Maksymalny Rabat, jaki Uczestnik Programu będzie mógł uzyskać za sztukę Towaru nie może przekroczyć równowartości jego jednostkowej ceny netto. Całkowity Rabat nie może przekroczyć łącznej wartości 760,00 zł brutto przypadającej na zamówienie.

§6 Odpowiedzialność Organizatora

 1. Odpowiedzialność organizatora ograniczona jest względem uczestnika do wysokości jednorazowego możliwego do uzyskania rabatu transakcyjnego, o którym jest mowa w § 5 ust.15.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa oraz skutki podania przez Uczestnika Programu błędnych danych w formularzu rejestracyjnym.

§7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym, Uczestnik Programu składa wyłącznie pisemnie, na adres organizatora: BIT-TECHNOLOGIES PIOTR TOMCZYK, DARIUSZ BIERNAT, MACIEJ PERMUS SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Katowicach, przy ul. Połomińskiej 16 (40-585 Katowice).
 2. W reklamacji należy szczegółowo opisać zdarzenie będące jej podstawą oraz dołączyć kopię faktury zakupowej lub paragonu.
 3. Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym rozpatrywane są w terminie do 14 dni od ich wpływu. Do zachowania terminu na rozpatrzenie reklamacji wystarczy, aby w terminie jej rozpatrzenia, odpowiedź została wysłana na podany przez Uczestnika Programu adres e-mail, lub w nadana u operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.
 4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Prawo do składania reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu Lojalnościowego.

§8 Zmiana Regulaminu

 1. Organizator Programu Lojalnościowego ma prawo wprowadzania zmian w regulaminie. O wprowadzeniu zmian Uczestnicy Programu zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej sklepu oraz za pomocą poczty internetowej na adres wskazany podczas rejestracji, co najmniej na 14 dni przed jego wejściem w życie.
  Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana i utrzymana na stronie Sklepu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 2. Uczestnik Programu zobowiązany jest potwierdzić akceptację Regulaminu w nowym brzmieniu, podczas najbliższego logowania się na swoje konto w Sklepie Internetowym.
 3. W przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu, Uczestnik Programu jest zobowiązany do zrezygnowania z udziału w programie na zasadach opisanych w ustępie 7 poniżej.
 4. Zmienione postanowienia regulaminu wchodzą w życie z dniem 14.05.2014r.
 5. W stosunku do transakcji rozpoczętych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie znajduje Regulamin w brzmieniu obowiązującym w momencie złożenia zamówienia.
 6. Nowe brzmienie Regulaminu może być przyjęty przez Uczestnika Programu jedynie bez zastrzeżeń.
 7. Uczestnik może zrezygnować z udziału w programie lojalnościowy w każdym momencie, poprzez przesłanie organizatorowi oświadczenia o tym fakcie w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: esklep@narty.pl. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie Programu Lojalnościowego w sytuacji, gdy Uczestnik Programu nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 8. Rezygnacja z udziału w Programie Lojalnościowym wiąże się z utratą niewykorzystanych punktów. W przypadku zrezygnowania z udziału w Programie Lojalnościowym Konto Indywidualne Uczestnika zostanie usunięte.

§9 Postanowienia Końcowe:

 1. Program lojalnościowy jest prowadzony w okresie od 14.05.2015 r. i trwa do 30.04.2019 r.
 2. Aktualny regulamin Programu Lojalnościowego jest dostępny na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Uczestnicy Programu mają prawo do wymiany punktów na Rabaty w nieprzekraczalnym terminie, wskazanym, jako data zakończenia Programu Lojalnościowego.
 4. Organizator ma prawo do wcześniejszego zakończenia Programu Lojalnościowego, jednocześnie informując o tym fakcie Uczestników Programu za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego oraz wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez Uczestnika Programu, co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed planowanym zakończeniem jego trwania. W takim przypadku Uczestnicy Programu mają prawo do wymiany punktów na Rabat w nieprzekraczalnym terminie wskazanym, jako data wcześniejszego zakończenia Programu Lojalnościowego.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Programu będącym Konsumentem, będzie sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Programu niebędącym Konsumentem, będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).